Wat is beschermingsbewind?
Beschermingsbewind is een maatregel waarbij een beschermingsbewindvoerder door middel van een gerechtelijke uitspraak de machtiging krijgt om iemands vermogensrechtelijke belangen te behartigen. Simpeler gezegd betekend dit alle zaken die te maken hebben met iemands vermogen en financiën.

Beschermingsbewind, ook wel civiel bewind genoemd, is een wettelijke beschermingsmaatregel(Boek 1 Titel 19 BW) en is dus bedoeld ter bescherming van het vermogen (het geld en de goederen) van de persoon die onder bewind is gesteld.

Een meerderjarige is zelf verantwoordelijk voor alles wat hij doet. Vanaf 18 jaar is iemand handelsbekwaam en kan zelfstandig (zonder toestemming van ouders of voogd) rechtshandelingen verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid.

Bewindvoering schept overzicht in (problematische) financiële situaties en draagt bij aan de rust in het leven van cliënten, zodat zij zich kunnen concentreren op andere gebieden in hun bestaan. Beschermingsbewind is een puur financiële maatregel.

De beschermingsbewindvoerder zorgt ervoor dat iemand zoveel mogelijk gebruik maakt van de Nederlandse inkomensvoorzieningen en dat het budget zo verstandig mogelijk wordt gebruikt voor het verzorgen van zaken als het betalen van vaste lasten.

Wie kan er in aanmerking komen voor beschermingsbewind?

Men dient in ieder geval meerderjarig te zijn, wat inhoud dat de persoon 18 jaar of ouder is. Voldoet de meerderjarige aan één van onderstaande voorwaarden, is beschermingsbewind in principe mogelijk:

 1. Geestelijke of lichamelijke beperking.
 2. Opname in een psychiatrische instelling.
 3. Verkwisting of problematische schulden*

*Onder problematische schulden worden schulden bedoeld die niet binnen 36 maanden zijn op te lossen.

Het beschermingsbewind van nu:
Daar waar voorheen beschermingsbewind voornamelijk bedoeld was voor meerderjarige met een geestelijke en lichamelijke beperking is beschermingsbewind nu ook mogelijk voor mensen met schulden. Steeds vaker zien we mensen van deze maatregel gebruik maken die voorheen een goed financieel leven hadden. Door bijvoorbeeld het verlies van een baan, een scheiding of ziek worden ziet men de inkomsten minder worden, maar de uitgaven blijven hetzelfde of worden hoger. Het wordt dan vaak moeilijk om de eindjes nog aan elkaar te knopen en ontstaan er schulden. Gelukkig hoeven dit soort problemen in veel gevallen niet uw hele leven te beheersen en is een periode van een aantal jaar vaak genoeg om weer orde op zaken te stellen en uw leven weer (financieel) op de rit te krijgen. Om dit voor elkaar te krijgen werkt de beschermingsbewindvoerder vaak samen met instanties als de gemeente, schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, etc.

Als u aan de voorwaarden voldoet en u, uw leven (financieel) weer op de rit wil krijgen, is beschermingsbewind wellicht de juiste optie voor u. Onthoud dat u niet de enige bent en dat het inzetten van een dergelijke maatregel uw recht is en niets is om u voor te schamen. Deze maatregel wordt vaak verward met “onder curatele staan”. Dit is echter een geheel andere maatregel. Als u meer wilt lezen over beschermingsbewindvoering (en de verschillen met curatele en mentorschap) kunt u de brochure raadplegen die het Ministerie van Veiligheid & Justitie heeft opgesteld (tevens terug te vinden onder downloads)

Wie kan de aanvraag dan wel instelling van het beschermingsbewind aanvragen/indienen?

 1. Betrokkene zelf.
 2. Familie van betrokkene waarmee bedoeld wordt partner/levensgezel en bloedverwanten t/m de 4e graad.
 3. Het openbaar Ministerie.
 4. De curator of mentor van betrokkene.
 5. De gezagouder of voogd van betrokkene.
 6. De instelling van verzorging of begeleiding van betrokkene.
 7. College van B & W als er sprake is van schuldenbewind of verkwisting.

Wat zijn de taken van een beschermingsbewindvoerder?
De belangrijkste taak van een bewindvoerder is het beheren en beschermen van het vermogen (de financiën) van zijn cliënt. De bewindvoerder stelt een budgetplan op aan de hand van de inkomsten en de vaste lasten. Als er meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt onderzoekt de bewindvoerder wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen. Dit gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de cliënt maar kan soms leiden tot minder populaire maatregelen. De bewindvoerder beslist uiteindelijk maar legt altijd uit waarom een beslissing wordt genomen. De bewindvoerder grijpt dus in als dat nodig is.

Tot de normale werkzaamheden behoren:

 • het aanvragen van het bewind bij het kantongerecht.
 • het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan.
 • declaratie ziektekosten.
 • regelen toeslagen belastingdienst.
 • aanvragen bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
 • het verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte (box 1)
 • het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast.
 • telefonisch contact met cliënten (binnen redelijke grenzen)
 • het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de kantonrechter.

Niet tot de normale werkzaamheden behoren:

 • problematische schuldsanering.
 • belastingaangifte box 2 en 3.
 • bewind bij ondernemersactiviteiten.
 • ingewikkelde nalatenschappen.
 • ontruiming van de woning.
 • frequent naar zitting kantonrechter.
 • meegaan naar een WSNP zitting of naar het UWV.
 • het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling.
 • voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldregeling.
 • administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB)
 • verkoop onroerend goed.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheden die een beschermingsbewindvoerder verricht is te vinden in de Aanbevelingen van het LOVCK (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel & Kanton)

Hoe lang duurt beschermingsbewind?
Dit hangt geheel van de situatie van betrokkene af. Soms is het tijdelijk en soms is het voor langere duur. De rechter beslist uiteindelijk over de duur van deze maatregel. Bij deze beslissing worden zowel de bewindvoerder als betrokkene zelf “gehoord”.

Wat kost beschermingsbewind?
De kosten voor beschermingsbewind zijn vastgelegd door de Minister van Veiligheid en Justitie, welke tevens worden gehanteerd door het LOVCK. VH Budget Advies hanteert dan ook dezelfde prijzen. Zie tevens de pagina kosten beschermingsbewind.

Wie betaald de kosten ?
De kosten die u moet maken dient u in eerste instantie te betalen uit eigen inkomsten/vermogen. Heeft u een laag inkomen dan komt u wellicht in aanmerking voor bijzondere bijstand. Bijzonder bijstand wordt verleend door de gemeente. De beschermingsbewindvoerder helpt u met het indienen van deze aanvraag.

Hoe gaat de procedure in zijn werk als ik voor beschermingsbewind heb gekozen?
Een uitgebreide uitleg vind u terug bij “Beschermingsbewind in de praktijk”.

Hoe kan ik beschermingsbewind bij VH Budget Advies aanvragen?
U kunt per mail of per telefoon contact met ons opnemen voor meer informatie of het maken van een afspraak. Een eerste kennismakingsgesprek is overigens altijd kostenloos. 

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Dan kunt u zowel schriftelijk, telefonisch of per mail contact met ons opnemen. Daarna zullen wij z.s.m. contact met u opnemen. Het klachtenreglement bewindvoering vind u terug onder Downloads.